Center for the Study of Language and Society (CSLS)

Personnel

Petra Riedweg

Directrice du secrétariat

Forschungszentren und Walter Benjamin Kolleg

Téléphone
+41 31 684 54 77
E-Mail
petra.riedweg@unibe.ch
Adresse postale
Université de Berne
WBKolleg / CSLS
Muesmattstrasse 45
3012 Bern
Heures de présence
Montag - Donnerstag